Ahlström Capital i korthet

Ahlström Capital är ett familjeägt bolag som investerar in industriföretag, fastigheter och skog. Vi är ett av de största och mest framstående investeringsbolagen i Finland, med en historia på 170 år. Ahlström Capital skapar långsiktigt aktieägarvärde genom aktiv utveckling av sin portfölj.

Nyckeltal 2020

Omsättning och jämförbar rörelsevinst, milj. EUR
Omsättning
Jämförbar rörelsevinst
* Justerad
Periodens vinst, milj. EUR
 
Periodens vinst
Inverkan av avyttringar och Ahlstrom-Munksjö fusionen
* Justerad
Balansomslutning, milj. EUR och nettoskuldsättningsgrad, EFV-justerad
Balansomslutning
Nettoskuldsättningsgrad, EFV-justerad
* Justerad
Externt gängse värde (EFV) per aktie och dividend per aktie, EUR
Externt gängse värde (EFV) per aktie
Dividend per aktie
Total dividend per aktie
* Styrelsens förslag till dividendutdelning: En dividend om 0,48 euro per aktie skall delas ut i två rater. Den första raten om 0,24 euro per aktie delas ut i april 2021 och den andra raten om 0,24 euro per aktie i oktober 2021. Antalet aktier i bolaget ökades under 2017 (vederlagsfri emission), jämförelsetalen för tidigare perioder har reviderats i enlighet med detta.

”Våra portföljbolag lyckades lindra de negativa effekterna av corona-pandemin och vår portfölj visade sig vara motståndskraftig. Vi beslöt att påskynda utvecklingen av vår största tillgång, Ahlstrom-Munksjö, genom ett offentligt uppköpserbjudande av bolagets alla aktier tillsammans med våra partner. Nya fastighetsprojekt främjades också aktivt under 2020.”

Lasse Heinonen
verkställande direktör

Läs mer

Vår portfölj


~4.5 miljarder euro
omsättning totalt i portföljbolagen

~14 600
anställda i portföljbolagen

30
verksamhetsländer

Börsnoterade bolag


Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Företagets mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst
* Pro forma

Ahlström Capitals innehav
18.7 %

Marknadsvärde
2 081 milj. EUR

Detection Technology är en global leverantör av röntgendetektorlösningar för applikationer som används inom medicin, säkerhet och industri.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

Ahlström Capitals innehav
36.7 %

Marknadsvärde
343 milj. EUR

Glaston är en innovativ teknologiledare inom glasförädlingsbranschen som levererar utrustning, tjänster och lösningar till byggnads-, fordons-, solenergi- och vitvarubranscherna.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

* Pro forma

Ahlström Capitals innehav
26.4 %

Marknadsvärde
75 milj. EUR

Suominen tillverkar fibertyger som rullgods för torkdukar och andra tillämpningar. Företagets vision är att vara föregångare inom innovation och hållbarhet för fibertyger. Produkter som tillverkas av Suominens fibertyger förekommer i människors vardagsliv världen över.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

Ahlström Capitals innehav
24.0 %

Marknadsvärde
292 milj. EUR

Onoterade bolag


Destia är ett finländskt infrastruktur- och byggnadsservicebolag som skapar morgondagens infrastruktur åt sina kunder, för samhället och för människor i allmänhet. Företaget skapar hållbara urbana innovationer inom byggnadsverksamhet och smarta infrastrukturlösningar.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

* Justerad

Ahlström Capitals innehav
100.0 %

Enics är den prefererade partnern för professionell elektronik inom energi, industriell automation, transport, byggautomation och instrumentering.

Omsättning
Jämförbar rörelsevinst

Ahlström Capitals innehav
100.0 %

Fastigheter och skog


Fastigheter

Ahlström Capitals fastighetsportfölj innehåller byggnader med centralt läge i södra Finland. I vår portfölj ingår även kulturhistoriska fastigheter i Norrmark.

65 600 m2
Fastigheter
totalt

151 milj. EUR
Externa gängse värdet (EFV)
på fastigheter

Skog

Ahlström Capitals skogstillgångar ligger i huvudsak i västra Finland i Satakuntaregionen samt i mellersta och östra Finland.

34 000 ha
Totalt skogsinnehav

159 milj. EUR
Externa gängse värdet (EFV)
på skogar

Hållbar värdeutveckling

Vi förbättrar kontinuerligt påverkan av vår egen verksamhet och våra investeringar genom miljöansvar, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG). Vi publicerade en hållbarhetspolicy och införde nyckeltal för att mäta ESG påverkan och för att driva utvecklingsarbetet i portföljbolagen. Våra ESG fokusområden är klimat & resurseffektivitet, medarbetarnas välmående och affärsetik & nordisk förvaltningssed.

Läs mer (in English)